APEC DOC | Cổng thông tin về thị trường Tài chính & Luật

Xin chào quý độc giả thân mến!

APECDOC.ORG là trang tin cập nhật luật trên toàn quốc hiện nay . Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ là những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn.

Nếu bạn cần tìm giá sản phẩm nào hoặc đăng thông tin về giá sản phẩm của công ty mình. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email để được hỗ trợ tốt nhất.

Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty

827 lượt xem

Khi tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty khi mẫu quyết định thành lập công ty sẽ được quy định theo luật doanh nghiệp. Và theo từng loại hình doanh nghiệp sẽ có những điểm khác nhau. Và với những người không am hiểu về luật doanh nghiệp cũng như lần đầu tiên đăng ký thành lập công ty. Họ sẽ gặp những vướng mắc và muốn tìm hiểu về mẫu quyết định thành lập công ty hiện nay như thế nào?

Mẫu quyết định thành lập công ty là gì?

Mẫu quyết định thành lập công ty là gì?

Mẫu quyết định thành lập công ty thực chất là một văn bản được quy định theo luật doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam. Nó vốn là văn bản của các thành viên thực hiện vào việc góp vốn để thành lập công ty với các nội dung như:

 • Thông tin các thành viên tham gia góp vốn công ty
 • Số vốn góp
 • Tài sản góp vốn
 • Cơ cấu công ty
 • Loại hình kinh doanh của công ty
 • Tỷ lệ góp vốn
 • Tên công ty
 • Trụ sở công ty
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Người đại diện pháp luật,….

Tuy nhiên thì tùy vào trường hợp người góp vốn vào công ty là tổ chức mà không phải là cá nhân. Thì theo quy định nghị định 78 năm 2015 của chính phủ bắt buộc phải có bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2021

Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2021

Và mẫu quyết định thành lập công ty nói chung trong bộ hồ sơ của khách hàng khi đăng ký thành lập công ty. Thì sẽ bao gồm một số nội dung đảm bảo sau đây:

 • Thông tin cơ bản của thành viên tổ chức đứng ra thành lập doanh nghiệp cùng với quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên được quyết định khi thành lập công ty
 • Địa chỉ và ngày tháng năm soạn ra quyết định
 • Căn cứ để thành lập công ty
 • Nội dung của quyết định thành lập công ty bào gồm:

1: Thành viên tham gia vào việc góp vốn thành lập công ty

2: Tổng tài sản góp vốn thành lập công ty

3:  Tên công ty

4:  Trụ sở công ty

5: Người đại diện chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp và số tiền góp vốn, cùng với những thông tin cá nhân của thành viên chịu trách nhiệm pháp lý

6: Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc

7:  Người đại diện pháp luật

Và trước khi tiến hành đưa ra quyết định thành lập công ty. Thì các thành viên phải có một biên bản họp để ghi lại nội dung liên quan đến quá trình góp vốn, cũng như nội dung thỏa thuận giữa các thành viên.

Các mẫu quyết định thành lập công ty

Dưới đây là một số mẫu quyết định thành lập công ty được quy định theo luật doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam:

 • Mẫu quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP

————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————————

Số:………. /QĐ-……… ……………, ngày…..tháng…..năm….

    QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh) 

__________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 68/2014/QH13;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

– Căn cứ………………,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện kể từ ngày:

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                              

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 • Mẫu quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

 

DOANH NGHIỆP

________

 

Số:…. /……./QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__________________________

 

…………., ngày…… tháng…   năm…….

     

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

__________

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số ……ngày….. tháng…. ;

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1.

2.

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện:…….

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

                             

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyễn Văn A

Apecdoc.org cung cấp mẫu quyết định thành lập công ty tiêu chuẩn hợp pháp

Ngoài ra thì có một số mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần, công ty tư nhân,… được quy định theo luật doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam. Bạn có thể liên hệ với apecdoc.org để có thể tìm hiểu thêm về các mẫu quyết định thành lập công ty hiện nay.

Hoặc nếu như bạn đang có nhu cầu cần một mẫu quyết định thành lập công ty cho loại hình công ty của mình. Có thể liên hệ apecdoc.org, đơn vị sẽ cung cấp đúng mẫu quyết định thành lập công ty theo loại hình bạn mong muốn để tiến hành đăng ký thành lập công ty nhanh chóng thuận lợi.

Nên với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm được một số mẫu quyết định thành lập công ty theo quy định pháp luật hiện nay. Đồng thời cũng giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của mẫu quyết định này khi tiến hành đăng ký thành lập công ty.